คิดวิเคราห์

   นางจิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะ
เงื่อนไข : ม.5
มีสมาชิกแล้ว 7 คน
รับได้อีก 17 คน

ไทยสร้างสรรค์

   นางอันติมา รุ่งสว่าง
เงื่อนไข : ม.6
มีสมาชิกแล้ว 1 คน
รับได้อีก 23 คน

เปิดกรุหนังไทย

   นางสาวปัทมา รุ่งสิทธิวรรณ
เงื่อนไข : ไม่รับนักเรียนที่เคยเข้าชุมนุมนี้แล้ว ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 18 คน
รับได้อีก 6 คน

ภาษากับศิลป์

   นางสาวอภิญญา ศรีเวียง
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 1 คน

ภาษาพาสนุก

   นางสายทิพย์ เกรียงวงศ์
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
รับได้อีก -1 คน

รักษ์สวนวรรณคดี

   นายกฤษฎา รุ่งเรือง
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
เต็มแล้วครับ !!!

เรียงถ้อย ร้อยคำ

   นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 4 คน
รับได้อีก 20 คน

การเขียนสะกดคำ

   นางสาวธนัญญา เอมบำรุง
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 2 คน

สร้างสรรค์งานศิลป์

   นายสันติศักดิ์ ทองสร้อย
เงื่อนไข : ม.2,6
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

สนุกคิดพิชิตภาษาไทย

   นางสาวสาริณี กล่อมดี
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 3 คน
รับได้อีก 21 คน

คำคมภาษาไทย

   นายเฉลิม เพิ่มนาม
เงื่อนไข : ม.3,4
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

คณิต-ศิลป์

   นายปราโมทย์ เพ็งเลา
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 26 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ชุมนุมสำนักงาน(ห้องทะเบียนวัดผล)

   นางสาวรสชกร บุบผาคำ
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 13 คน
รับได้อีก 11 คน

คณิตศาสตร์คลายเครียด

   นางสาวพัฒนี มูลดี
เงื่อนไข : ม.4
มีสมาชิกแล้ว 3 คน
รับได้อีก 21 คน

คณิตศาสตร์

   นายสุวิทย์ สมหลักชัย
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 22 คน
รับได้อีก 2 คน

คณิตศาสตร์

   นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ
เงื่อนไข : ม.5
มีสมาชิกแล้ว 11 คน
รับได้อีก 9 คน

คณิตคิดสนุก

   นางสาวสุนันทา เพ็งมี
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 1 คน

ซูโดกุ ม.ต้น

   นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง-นางสาววรรณพร ทองสมนึก
เงื่อนไข : รับเฉพาะ ม.1 - ม.3 ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

Smart math

   นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ-นางสาวจันทร กิจโพธิญาณ
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 21 คน
รับได้อีก 3 คน

A - MATH

   นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
รับได้อีก 1 คน

เสื้อผ้า หน้า ผม

   นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 18 คน
รับได้อีก 6 คน

เกมคณิตศาสตร์

   นายพิษณุ ยงดี
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 21 คน
รับได้อีก 3 คน

มหัสจรรย์รูปเรขาคณิต ไปกับ GSP

   นายหนุ่ม โพธิ
เงื่อนไข : ผู้สมัครต้องมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 11 คน
รับได้อีก 13 คน

เทคนิคการระบายสีไม้

   นายปวริศ นันทรัตน์กุล
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

พับกระดาษ(Origami )

   นางสาวโสรยา วรเลข
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 19 คน
รับได้อีก 5 คน

คณิตศิลป์

   นางสาวคติยา ศรนารายณ์
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
เต็มแล้วครับ !!!

สาระวิทย์

   นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 21 คน
รับได้อีก 3 คน

วิทยาศาสตร์น่ารู้

   นางนภาภรณ์ แก้วศรี
เงื่อนไข : เรียนห้อง 122 ม.1
มีสมาชิกแล้ว 19 คน
รับได้อีก 5 คน

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

   นายจตุรงค์ บุญอาจ
เงื่อนไข :
มีสมาชิกแล้ว 21 คน
รับได้อีก 3 คน

วิดีทัศน์

   นายสราวุธ สุธีรวงศ์
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 22 คน
รับได้อีก 2 คน

   นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ
เงื่อนไข : Born To Be Science Show
มีสมาชิกแล้ว 0 คน
รับได้อีก 24 คน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย

   นางสาวธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์
เงื่อนไข : รับเฉพาะ ม.ปลาย ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 14 คน
รับได้อีก 10 คน

นักศึกษาวิชาทหาร

   นางสาวฐิติรัตน์ กันนะ
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 5 คน
รับได้อีก 19 คน

นายช่างน้อย

   นายวัลลภ อินทร์พรหม
เงื่อนไข : ม.ปลาย
มีสมาชิกแล้ว 0 คน
รับได้อีก 6 คน

   นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา
เงื่อนไข : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
มีสมาชิกแล้ว 3 คน
รับได้อีก 21 คน

สาระวิทย์

   นางเบญจารัตน์ วังมะนาว
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 0 คน
รับได้อีก 24 คน

อุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์

   นายชัยนันท์ ใบเนียม
เงื่อนไข : ม.1,2
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
รับได้อีก -1 คน

Born To Be Science Show

   นางสาวรังสิมา อุณหะ
เงื่อนไข : ม.2,3,4,5
มีสมาชิกแล้ว 10 คน
รับได้อีก 14 คน

วิทย์แวดล้อม

   นางสาวศุภิสรา แต้เจริญ
เงื่อนไข : สำหรับนร.ม.ต้น ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
เต็มแล้วครับ !!!

วิทย์ คิดสนุก

   นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ห้องเรียนสีเขียว

   นางสาวสุธิดา กองแดง
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 13 คน
รับได้อีก 11 คน

Science in Motion 1: การสร้างภาพเคลื่อนไหวเชิงวิทยาศาสตร์

   นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 5 คน
รับได้อีก 19 คน

เฉพาะม.2

   นางสาวอัมรา กัลปะ-นางสนองภัทร สุธีรวงศ์
เงื่อนไข : นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
มีสมาชิกแล้ว 20 คน
รับได้อีก 4 คน

ชุมนุมศึกษาของโบราณ

   นายวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

   นางดวงพร อิ่มแสงจันทร์
เงื่อนไข : เยือนถิ่นลาวเวียง
มีสมาชิกแล้ว 7 คน
รับได้อีก 17 คน

บาสเกตบอล

   นายวิชัย วรพจน์มงคล
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 1 คน

สโมสรลีโอ

   นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
เต็มแล้วครับ !!!

สารคดีน่าดู

   นางสาวประภาพร บุญลา
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 16 คน
รับได้อีก 8 คน

พลเมืองดี

   นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา
เงื่อนไข : ม.2,3
มีสมาชิกแล้ว 21 คน
รับได้อีก 3 คน

ธนาคารโรงเรียน

   นางสาวญาดา ศรีอรุณ
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
เต็มแล้วครับ !!!

สังคมสร้างสรรค์

   นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 22 คน
รับได้อีก 2 คน

สังคมบุญ

   นางสาวฐิตาพร ตรียินดี นางสาวนุชนาถ จูงใจ
เงื่อนไข : ขอนักเรียนที่สามารถมาโรงเรียนก่อนเวลา 07.10น. ได้ ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 20 คน
รับได้อีก 4 คน

อาเซียนศึกษา

   นางสาวกรรณิการ์ แตงเจริญ
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

มหัศจรรย์การพับกระดาษ

   นางสาวชญาพร มาเวหา
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 22 คน
รับได้อีก 2 คน

เปิดโลก ส่องเรา

   นายวัชรพล นาคทับ
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 17 คน
รับได้อีก 7 คน

นักกฎหมายน้อย

   นายพิสิฐ เลิศพันธ์
เงื่อนไข : ม.6
มีสมาชิกแล้ว 15 คน
รับได้อีก 9 คน

สังคมบันเทิง

   นางสาวสุภัทรา ทับชม
เงื่อนไข : ม.1,2
มีสมาชิกแล้ว 20 คน
รับได้อีก 4 คน

สังคมบันเทิง

   นางสาวรมิดา แสงจันทร์
เงื่อนไข : ม.1,2
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

สโมสรอินทอแรคท์

   นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว
เงื่อนไข :
มีสมาชิกแล้ว 15 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ฟุตบอล U 18

   นายศิริชัย เจียนระลึก
เงื่อนไข : ม.5,6
มีสมาชิกแล้ว 35 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

   นายบัณฑิต แก้วศรี -นายเสวี บุญถนอม
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 220 คน
เต็มแล้วครับ !!!

นันทนาการ

   นายศุภชัย วัฒนาสุข
เงื่อนไข : ทุกระดับชั้น ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 30 คน
เต็มแล้วครับ !!!

Pn photoclub

   ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ทิพย์สุข
เงื่อนไข : นักเรียนต้องมีกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 4 คน
รับได้อีก 20 คน

นักศึกษาวิชาทหาร

   นางสาวนราพร ญาณไพศาล
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 3 คน
รับได้อีก 21 คน

ฟุตซอล(หญิง)

   นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย
เงื่อนไข : ต้องมีทักษะพื้นฐาน ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 38 คน
เต็มแล้วครับ !!!

การฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลเบื้องต้น

   นายอนุชา เจริญผล
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 47 คน
รับได้อีก -2 คน

ชุมนุมฟุตบอลพื้นฐาน

   นายสกล ศรีสุกไสย
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 34 คน
เต็มแล้วครับ !!!

นักศึกษาวิชาทหาร

   นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 2 คน
รับได้อีก 22 คน

เปตอง

   นางสาวนราพร ญาณไพศาล
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 29 คน
เต็มแล้วครับ !!!

วาดภาพ

   นายสุรชัย สร้อยทอง
เงื่อนไข : นักเรียนเข้าเรียนผ่านโค้วต้าความสามารถพิเศษ ม.1 และนักเรียนที่สนใจด้านวาดภาพ
มีสมาชิกแล้ว 33 คน
เต็มแล้วครับ !!!

นาฏศิลป์ไทย

   นางเรียงสา ทองสมนึก
เงื่อนไข : รับเฉพาะ ม.1-ม.5 เท่านั้น ม.1,2,3,4,5
มีสมาชิกแล้ว 2 คน
เต็มแล้วครับ !!!

สร้างสรรค์งานศิลป์

   นางเขมนิจ ขจรธัญญพร
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 9 คน
รับได้อีก 15 คน

โสตทัศนศึกษา

   นายสมบัติ รุ่งสว่าง
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 22 คน
รับได้อีก 2 คน

บ้านศิลปะ

   นายสุรชัย ศาลา
เงื่อนไข : นักเรียนโควต้าเข้าเรียนโดยการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 20 คน
รับได้อีก 7 คน

ดนตรีไทย ม.ปลาย

   นายวิเชียร พึ่งวร
เงื่อนไข : เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 17 คน
รับได้อีก 7 คน

นาฏศิลป์ไทย

   นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์
เงื่อนไข : รับเฉพาะนักเรียน ม.1-ม.5 เท่านั้น ม.1,2,3,4,5
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ศิลปะสร้างสรรค์

   นางสาวพิชามญชุ์ สุขสว่าง
เงื่อนไข : ม.1,3,4
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ขับร้องสากล

   นายนิพนธ์ ชื่นช้อย
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 22 คน
รับได้อีก 2 คน

วงโยธวาทิต

   นายอรรถวุฒิ เอมโกษา
เงื่อนไข : รับเฉพาะนักเรียนที่เป็นสมาชิกวงโยทวาทิต ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 40 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ดนตรีไทย ม.ต้น

   นายสุริยันต์ มาลา
เงื่อนไข : เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 36 คน
เต็มแล้วครับ !!!

จิตอาสา

   นายอนุชา เหม่งเวลา
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 202 คน
รับได้อีก 8 คน

คอมพิวเตอร์

   นายสามารถ เพ็งเลา
เงื่อนไข : นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
รับได้อีก 1 คน

ทักษะการคิด

   นางเนาวรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์
เงื่อนไข : ม.ปลาย
มีสมาชิกแล้ว 0 คน
รับได้อีก 5 คน

ประดิษฐ์ของชำร่วย

   นางเมตตา น่วมทนง
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 21 คน
รับได้อีก 3 คน

Graphic Design

   นางสาวสมถวิล นาคนาคา
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 1 คน

คอมพิวเตอร์

   นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์
เงื่อนไข : รับเฉพาะม.ปลาย ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 10 คน
รับได้อีก 15 คน

งานธุรกิจ(พัสดุ)

   นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบ
เงื่อนไข : ม.5
มีสมาชิกแล้ว 32 คน
เต็มแล้วครับ !!!

หุ่นยนต์

   นายสามารถ จิตจรัส
เงื่อนไข : มีความสามารถเขียนภาษา C ได้ หรือห้อง 1,7,12,13
มีสมาชิกแล้ว 7 คน
รับได้อีก 17 คน

งานประดิษฐ์

   นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคล
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 3 คน
รับได้อีก 21 คน

Graphic design

   นางสาวสุรีพร แก้วพันนัย
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 5 คน
รับได้อีก 19 คน

ภาษาซีน่ารู้

   นายจงรัก เมฆพันธ์
เงื่อนไข : ห้องคอมพิวเตอร์(246)? ม.5
มีสมาชิกแล้ว 6 คน
รับได้อีก 18 คน

Computer TH_4.0

   นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้
เงื่อนไข : ม.1,2
มีสมาชิกแล้ว 22 คน
รับได้อีก 2 คน

ทักษะการคิด

   นายกฤษดากร พลมณี
เงื่อนไข : ม.ปลาย
มีสมาชิกแล้ว 0 คน
รับได้อีก 10 คน

การประกอบเครื่องดื่ม

   นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

งานฝีมือ

   นางนฤมล แย้มกล่ำ
เงื่อนไข : ม.2
มีสมาชิกแล้ว 3 คน
รับได้อีก 21 คน

ชุมนุมคอมพิวเตอร์

   นางสาววันดี สงวนศักดิ์
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 1 คน

ประดิษฐ์ของชำร่วย

   นายนวพล เกิดสุข
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 18 คน
รับได้อีก 6 คน

งานห้องสมุด

   นางสาวธิติมา วิเศษศิริ
เงื่อนไข : รับนักเรียนหญิง ม.ต้น ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

Computer

   นางสาวภารดี ไฝดีโบ๊ต
เงื่อนไข : ม.4
มีสมาชิกแล้ว 0 คน
รับได้อีก 24 คน

ลูกโป่งมหัศจรรย์

   นางสาวนันท์นภัส ประชากูล
เงื่อนไข : ม.4
มีสมาชิกแล้ว 20 คน
รับได้อีก 4 คน

งานฝีมือ

   นางสาววิก ศิริคาม
เงื่อนไข : ม.2
มีสมาชิกแล้ว 15 คน
รับได้อีก 9 คน

ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน

   นางศรีนภา พระเดโช
เงื่อนไข : เป็นนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศส(ม.6/7) ม.6
มีสมาชิกแล้ว 17 คน
รับได้อีก 7 คน

Love English

   นางอารี สมหลักชัย
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 1 คน
รับได้อีก 23 คน

เที่ยวรอบโลก

   นายพงศพิชิต อยู่จันทร์
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 14 คน
รับได้อีก 10 คน

Little English

   นางลลิตพธู วัฒนบท
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 13 คน
รับได้อีก 11 คน

เพลินภาษากับสื่อ

   นางภิตติมาตุ์ บุญถนอม
เงื่อนไข : ม.2
มีสมาชิกแล้ว 20 คน
รับได้อีก 4 คน

Singing Club

   นางสุมนา หาญลำยวง
เงื่อนไข : ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 10 คน
รับได้อีก 14 คน

English for fun

   นางสุพัตรา พุ่มบุญทริก
เงื่อนไข : ม.ปลาย ม.6
มีสมาชิกแล้ว 5 คน
รับได้อีก 19 คน

ชุมนุมประชาสัมพันธ์

   นางเสริมสุข จ้อยทองมูล
เงื่อนไข : รับเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ภาษาจีน HSK

   นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 17 คน
รับได้อีก 7 คน

ดูหนัง ฟังเพลงจีน

   นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 25 คน
เต็มแล้วครับ !!!

Crossword ม.ต้น

   นางสาวมลวิภา บุญจันทร์
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 11 คน
รับได้อีก 13 คน

ชุมนุมสำนักงาน

   นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 21 คน
รับได้อีก 3 คน

Little English

   นางนิตยา วิจารณ์พล
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 1 คน
รับได้อีก 23 คน

Crossword ม.ปลาย

   นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 9 คน
รับได้อีก 15 คน

รอบรู้ คำศัพท์

   นางเบญจา ขุนนคร
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 1 คน

Crossword ม.ปลาย

   นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 20 คน
รับได้อีก 4 คน

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

   นางสาวพรรณวรินทร์ สาลี
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 2 คน

Crossword ม.ต้น

   นางสาวอธิตา ประพันธ์พจน์
เงื่อนไข : ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 17 คน
รับได้อีก 7 คน

ฟุตซอล

   นายฉัตรชัย นาคสวัสดิ์
เงื่อนไข : เกิดตั้งแต่พ.ศ.2547 เป็นต้นไป ( 14 ปี ) ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 29 คน
เต็มแล้วครับ !!!

Cooking lover

   นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 2 คน
รับได้อีก 22 คน

Cooking lover

   นางสาวชุติมา แก้วสุวรรณ
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 11 คน
รับได้อีก 13 คน

Happy together

   นางสาวณัฐปวีณ์ เปียถนอม
เงื่อนไข : ม.1
มีสมาชิกแล้ว 5 คน
รับได้อีก 19 คน

happy together

   นางสาวนิสาชล โปรยสุรินทร์
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 22 คน
รับได้อีก 2 คน

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

   นางสาวนภัสวรรณ หนูทอง
เงื่อนไข : ม.4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 26 คน
รับได้อีก -1 คน

English is all around

   นางสาวศลิตา เกิดผล
เงื่อนไข : ม.2
มีสมาชิกแล้ว 8 คน
รับได้อีก 16 คน

ภาษาฝรั่งเศส

   นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์
เงื่อนไข : เฉพาะนักเรียน ม.4/7 จำนวน 10 คน ม.4
มีสมาชิกแล้ว 10 คน
เต็มแล้วครับ !!!

ฟังเพลงยุค 90

   นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี
เงื่อนไข : ม.5
มีสมาชิกแล้ว 12 คน
เต็มแล้วครับ !!!

เพื่อนแนะแนว

   นางกลอยใจ ทองลิ่ม
เงื่อนไข : เป็นนักเรียนที่ต้องการพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือเพื่อนและส่วนรวม ม.6
มีสมาชิกแล้ว 13 คน
รับได้อีก 11 คน

งานห้องสมุด

   นางบุษกร อ่วมเครือ
เงื่อนไข : รับเฉพาะนักเรียนหญิง ม.ต้น ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 1 คน

งานห้องสมุด

   นางสาววาทิณี พรายงาม
เงื่อนไข : รับเฉพาะนักเรียนหญิงม.ต้น ม.1,2,3
มีสมาชิกแล้ว 23 คน
รับได้อีก 1 คน

อาสาฯน่าสน

   นางสาวชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล
เงื่อนไข : ม.3
มีสมาชิกแล้ว 24 คน
เต็มแล้วครับ !!!

จิตรกรน้อย

   นางสาวฐิติภร เอี่ยมหรุ่น
เงื่อนไข : รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจวาดภาพการ์ตูน ม.4,5
มีสมาชิกแล้ว 28 คน
รับได้อีก 5 คน

โฟล์คซอง(Folksong)

   นายมงคล ทองงาม
เงื่อนไข : รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ม.1,2,3,4,5,6
มีสมาชิกแล้ว 20 คน
รับได้อีก 4 คน