เลขประจำตัวBookmarkครู
110
 ชื่อ
นางจิราพร กุลพิพัฒน์สัจจะ
 ชื่อกิจกรรมชุมนุม คิดวิเคราห์

มีสมาชิกในชุมนุม ดังนี้

ที่
เลขประจำตัว
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
หมายเหตุ
1
32610 เด็กชาย นิติกร ทาแกง
2/3
7
2
33717 เด็กชาย อรุณสวัสัดิ์ หลวงพิทักษ์
2/3
24
3
30923 นางสาว ภัสวรรณ เพ็งพิณ
5/1
25
4
30996 นางสาว สุกัญญา แสงสว่าง
5/1
34
5
30724 นางสาว กนกวรรณ ไพรเมฆ
5/3
11
6
31013 นางสาว สุพรรษา สระแสงทรวง
5/3
31
7
30761 นางสาว จิตติมา พุทธา
5/4
19
8
30890 นางสาว พัณณ์ชิตา ศตศักดิ์ธนะชัย
5/4
26
9
31016 นางสาว สุพัฒสรณ์ เกิดจันทร์ตรง
5/4
31