เลขประจำตัวBookmarkครู
112
 ชื่อ
นางอันติมา รุ่งสว่าง
 ชื่อกิจกรรมชุมนุม ไทยสร้างสรรค์

มีสมาชิกในชุมนุม ดังนี้

ที่
เลขประจำตัว
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
หมายเหตุ
1
33283 เด็กชาย ปิยพนธ์ บุญสวัสดิ์
1/11
14
2
33359 เด็กชาย สหวัฒน์ เกศเกษม
1/11
20
3
32687 เด็กชาย ศศิฏฐ์ อยู่พูล
2/2
17
4
32719 เด็กชาย สุทธิคุณ วรรธนผลากูร
2/3
23
5
33009 เด็กหญิง ศศิกาญจน์ ชินอักษร
2/4
43
6
32804 เด็กหญิง ชลิดา คุโณ
2/7
22
7
32828 เด็กหญิง ณัฐณิชา โชติพินิจ
2/7
25
8
32864 เด็กหญิง นงลักษณ์ สังข์ช่วย
2/7
28
9
33004 เด็กหญิง วิไรพร หมื่นประเสริฐ
2/7
41
10
32668 เด็กชาย รัชชานนท์ พวงมาลา
2/11
15
11
33085 เด็กหญิง อังสิภรณ์ อาชิก
2/11
42
12
33097 เด็กหญิง อารีรัตน์ ชาโชติ
2/11
45
13
32903 เด็กหญิง ปพิชญา สงวนชาติ
2/12
29
14
33078 เด็กหญิง อรพรรณ เพาะปลูก
2/12
45
15
33084 เด็กหญิง อลิสา เรืองฤกษ์
2/12
47
16
32458 นางสาว อภิชญา นิ่มนวล
6/5
36