เลขประจำตัวBookmarkครู
602
 ชื่อ
นายสุรชัย สร้อยทอง
 ชื่อกิจกรรมชุมนุม วาดภาพ

มีสมาชิกในชุมนุม ดังนี้

ที่
เลขประจำตัว
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
หมายเหตุ
1
33541 เด็กหญิง พนิดา เหรียญงาม
1/1
28
2
33567 เด็กหญิง ภัชวรีย์ พูลสวัสดิ์
1/1
31
3
33613 เด็กหญิง ศิริภัสสร ขำบาง
1/1
35
4
33676 เด็กหญิง เอมอร วงษ์ศรีสังข์
1/1
40
5
33451 เด็กหญิง ญาตาวี หงษ์บิน
1/3
17
6
33187 เด็กชาย คุนาธิป เล็กธนู
1/6
1
7
33288 เด็กชาย พงศธร ตินพ
1/6
12
8
33673 เด็กหญิง อาริตา บัวจีน
1/6
39
9
33306 เด็กชาย พีรพล ทองเทศ
1/7
9
10
33429 เด็กหญิง จุฑามาศ พรหมชนะ
1/7
21
11
33601 เด็กหญิง วิชิดา นิโครธา
1/7
34
12
33616 เด็กหญิง ศุภิสรา สอนดี
1/7
36
13
33643 เด็กหญิง สุลาวัลย์ เดชธนู
1/7
37
14
33280 เด็กชาย ปวริศร์ ฟักประไพ
1/9
11
15
33569 เด็กหญิง ภัทรธิดา ติเยาว์
1/9
31
16
33196 เด็กชาย ฉัตรชัย แก้วใส่นาม
1/10
5
17
32482 เด็กชาย กล้าณรงค์ เกิดขำ
2/2
1
18
32496 เด็กชาย ก้องเกียรติ -
2/2
3
19
32510 เด็กชาย จิรวัฒน์ อ่วมสะอาด
2/2
5
20
32589 เด็กชาย ธันยธรณ์ โพธิ์บาทะ
2/2
8
21
32595 เด็กชาย ธีรพล สุธาพจน์
2/2
9
22
32629 เด็กชาย พงษ์นรินทร์ บุญป้องชีพ
2/2
12
23
32664 เด็กชาย ยุทธศักดิ์ วงษ์สมยา
2/2
15
24
32699 เด็กชาย สรธัญ โพธิ์ชุ่ม
2/2
19
25
32545 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ จังโส
2/4
5
26
32531 เด็กชาย ชาญณรงค์ พลการ
2/5
7
27
32599 เด็กชาย ธีรเมธ ประขันธ์
2/5
12
28
32931 เด็กหญิง ปาลิตา พูนทรัพย์
2/5
37
29
32992 เด็กหญิง ลิษา รวมทรัพย์
2/5
41
30
32899 เด็กหญิง ปณิตา สุธาพจน์
2/11
33
31
32917 เด็กหญิง ปวารณา โพชนิกร
2/11
35
32
32926 เด็กหญิง ปาริฉัตร ศิริโต
2/11
37
33
32673 เด็กชาย รุ่งทรงชัย ขำละม้าย
2/12
14