เลขประจำตัวBookmarkครู
825
 ชื่อ
นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ
 ชื่อกิจกรรมชุมนุม ดูหนัง ฟังเพลงจีน

มีสมาชิกในชุมนุม ดังนี้

ที่
เลขประจำตัว
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
หมายเหตุ
1
31494 นางสาว ดลพิชชา หมื่นศักดา
4/4
16
2
31643 นางสาว วรรณวิสา มีพรบูชา
4/4
32
3
31697 นางสาว สุพิชญา เกริกชัยวัน
4/4
36
4
31437 นางสาว จิรนันท์ รัตนมุง
4/5
19
5
31468 นางสาว ช่อทิพย์ แซ่ใช้
4/5
23
6
31512 นางสาว ธัญชนก เก้าเอี้ยน
4/5
28
7
31518 นางสาว ธีรดา จุลเมือง
4/5
29
8
30760 นางสาว จิตติมา เที่ยงลิ้ม
5/6
14
9
30779 นางสาว ชนากานต์ คงกระพันธ์
5/6
16
10
30781 นางสาว ชมพูนุช ผลอุดม
5/6
18
11
30892 นางสาว พันธิตรา บรรหาลี
5/6
24
12
30893 นางสาว พัสพร เทพวีระ
5/6
25
13
30910 นางสาว เพ็ญศิริ จวอรรถ
5/6
29
14
30953 นางสาว วรรณษา มั่นมุ่งยนต์
5/6
33
15
30986 นางสาว ศุภพร วิรัตน์จันทร์
5/6
36
16
31002 นางสาว สุดารัตน์ วาสุธรรม
5/7
34
17
31028 นางสาว อตินุช ปลดเปลื้อง
5/7
37
18
29974 นางสาว กนกวรรณ นิลวรรณา
6/6
5
19
29982 นางสาว กฤตยา แก้วสกุลณี
6/6
6
20
30008 นางสาว จิตติมา โสภา
6/6
9
21
30031 นางสาว ฐิรญา ลีลาวรรณ
6/6
10
22
30048 นางสาว ตวิษา สระทองแพ
6/6
15
23
30189 นางสาว รัชทีกาล รุ่งแจ้ง
6/6
26
24
30265 นางสาว สุธาธินี มุสิกะนันทน์
6/6
31
25
30301 นางสาว อาทิตยา แสมทับ
6/6
36
26
30407 นางสาว ชนานาถ มักสิลา
6/6
40